İnovasyon ve Liderlik

İnovasyon ve Liderlik

Yöneticiler eğer çalışanları nezdinde kabul görmek istiyorlarsa, yeni çağın altın kuralı inovasyonu gündemleri haline getirmelidirler. İnovasyon gündem ise bazı kavramları gözden geçirmek gerekir. Eskiden olsa “Strateji her şey demektir” diyebilirdik. Stratejik planlar yapılır, dönemsel planlara dökülürdü. Şimdi bir sonraki çeyrek için yapılan planları tutturmak bile bir ütopya. Küresel ekonomik çalkantılar, coğrafyamızdaki olumsuz hareketlilik, büyük sermaye sahiplerinin ürünlerine başkaldıran girişimler ve yaratıcı çözümleri… Böyle bir dünyada orta vadede strateji yapmak ve uygulamak bazen hayal gibi görünüyor. Bu gibi bir süreçte yöneticilerin planlardan ziyade vizyonlara göre hareket etmeleri, çevikliği işin içine katmaları gerekmektedir.

Vizyonerlik dediğimizde aklımıza ilk gelen konulardan biri inovasyon oluyor. Vizyonerlik temelinde inovasyona bakarsak ya inovasyona liderlik ya da inovasyon için liderlik etmek gerekir.

İnovasyon için liderlik etmek

Burada kurum kültürünün nasıl bir iklime büründürüleceği hususuna odaklanılmalıdır. Öncelikle “Yeni bir fikrin doğmasına uygun ortam nasıl yaratılacak?” sorusuna yanıt verilmeli. Sonra ise farklı bakış açılarıyla fikirler geldiğinde nasıl liderlik edileceği, yönetileceği, aksiyonlar alınacağı ve iş katılacağı tasarlanmalıdır. Bu yazıda önceliği, fikirler doğsun diye, iklim unsurlarına odaklayacağım.

Vizyon: Bu konuyu iklimin bir parçası olarak değil ama liderin paylaştığı bir yol olarak görmek mümküdür. Vizyon dediğimiz; stratejilerin, planların ve politikaların çok üstündedir. Vizyon esnektir, çeviktir. Çalışanları içine çeker ve güdüler. İklimin diğer unsurları sağlansa bile bu maddenin yokluğunda inovasyon için liderlik pek mümkün görünmemektedir.

Çeşitlilik: Uzun süre hayatta kalmayı başarmış global şirketlerin en büyük başarısı çeşitliliği doğru yönetmeleridir. Çeşitliliğin dezavantajı iyi yönetilmesi gereken zorlu bir süreç olmasıdır. Ancak en büyük avantajı çeşitlilikle gelen farklı kültürler ve birikimlerdir. Kurumların inovasyon ile aradıkları, “farklılaşmaise çeşitlilikten doğabilecek bir faydadır. İnovasyon için liderlik eden yöneticilerin muhakkak çeşitliliği sağlaması, çeşitliliğe ve farklı görüşlere hoşgörü göstermesi, tüm çalışanları da bu hoşgörüye muktedir etmesi gerekmektedir. Maalesef Türkiye’de çeşitliliğe olan tahammülün zayıf olduğu gözlenmektedir. Tek tip çalışanlar ordusu yaratmak ile yönetmenin kolaylaşacağı düşünülmektedir.

Adalet: Bir kurumu içeriden nasıl yıkarız diye kafa yormaya gerek yoktur. Adalet ayağını çıkarın yeter! Çalışanlarının motivasyonlarını en çok kırabilecek şey de adaletsizlik ortamıdır. Adalet yokluğunda çalışanlardan yaratıcı fikirler, fark yaratacak işler beklenemez. Adalet konusunu biraz derinleştirsek, karşımıza “hakça mı payca mı adalet?” hususu çıkacaktır. Kafa yorup hakça adalet sağlanabilirse işte o zaman yol almaya başlanabilir.
Hakça adalet için küçük bir örnek: Kişiler arası rekabet sırf kuruma fayda sağlayacak diye etik sınırların dışına çıkartılmamalıdır.

Esneklik: Kurumlar işler zamanında gerçekleşsin diye elbette ki iş süreçlerini modelleyebilirler. Süreçlerin akmasını sağlamak için disipline olmalarında fayda vardır. Ancak yeni fikirlerin doğmasını isteyen liderler kendi ekiplerine bir takım esneklikler sağlamalıdırlar. Süreçlerin devamlılığını bozmadan çalışanlara esneklik sağlamak yeni fikirler için bir temel oluşturacaktır. Katı kurallar yönetimi kolaylaştırdığı gibi içselleştirilmiş bir değişimi oldukça zorlaştıracaktır.

Güven: Basit ve net. Liderlerin kendilerine güvendikleri kadar ekibine güvenlerini hissettirdikleri bir ortamı yaratmaları şarttır.

İletişim: İnovasyon konusunda öncü şirketlerin başardıkları en önemli konulardan bir tanesi çalışanlar arası açık iletişimin kuvvetidir.

Kurum içi girişimcilik ve inovasyon birimi kurmak

Yukarıdaki maddeler, kurumda bir liderin nasıl davranması gerektiğine dair değil, nasıl bir ortam yaratması gerektiğine dairdir. İnovasyon için liderlik yapmanın amacı adanmışlığı, verimliliği, iletişimi arttırmak, süreçlere ve insanlara yakınlık sağlarayak kurum içi potansiyelin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktır. Kaynak limitleriyle mücadele ederken pazardaki değişime ancak işlerine adanmış çalışanlarla yanıt verilebilir.

İnovasyona Liderlik Etmek

İnovasyona liderlik eden şirketlerin amacı sektörlerinde yeniliklerin kendi isimleri ile anılmasıdır. Teknoloji şirketlerinde bu bir yarış haline gelmiş olabilir. Samsung, Apple gibiler kendi aralarında öncü ürünlerde yarışırken aslında piyasada onlarca şirket daha var. Diğerleri, örneklere göre kendilerini “takipçi – follower” kabul etmekte ve bu nedenle aşağıdaki özellikleri öncülere nazaran daha az taşımaktadırlar.

  • Sürekli gerçekleştirilen Ar-ge yatırımları
  • Denemekten vazgeçmemek
  • Tüketici davranışlarındaki eğilimi takip etmek
  • Sektörlerini ve ürünlerini etkileyen teknolojileri takip etmek
  • Şirket içi ve dışı bilgi akışına yatırım yapmak

İşte tam bu noktada inovasyonun öncüleri sanki teknoloji şirketleri olur ve her alanda yatırım yaparlar gibi anlaşılabiliyor. Ancak başka bir örnekle bakış açısını genişletmek gerekirse; Volvo kendini güvenlik alanında lider tanımlamış ve yenilikçilik çalışmalarına özellikle bu alanda yatırımlar yapmıştır. Çalışmalarından bir tanesi ise 20 yıldır Türkiye’den de iş ortakları ile sürdürdüğü bir projedir. İşte bu nedenle markanın inovasyon liderliği güvenlik alanında pekiştirmiştir.

Benim tavsiyem bu iki konuda karma stratejiye gitmektir. Şirket içindeki ortamı inovasyon için liderlik yaparak hazırlamalı; ayrıca kendinize inovasyona liderlik edeceğiniz bir alan seçmeli ve sektörünüzde o kapsamda öncü olmalı, tüketicilerinizin sizin “takipçileriniz” olmasını sağlamalısınız.